Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Katsaus metsätaloussektorin tarjoamiin mahdollisuuksiin Tšekissä - Suomen suurlähetystö, Praha : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Praha

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Puh. +420-2511 77251, S-posti: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 9.7.2018

Katsaus metsätaloussektorin tarjoamiin mahdollisuuksiin Tšekissä

Metsien käyttö on Tšekissä monipuolista ja niitä hyödynnetään teollisuuden lisäksi myös virkistystarkoituksiin. Suomalaiset teknologiavälittäjät ovat olleet aktiivisia Tšekissä sekä sahalaitossektorilla että sellu- ja paperiteollisuuden sektoreilla. Lisäksi potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia voi löytyä ostopalvelujen kautta. Metsistä saatavan biomassan keräämiseen tarvittaisiin vuoristoiseen ympäristöön soveltuvaa teknologiaa, joka edellyttää hyvin kapea-alaista erikoisosaamista. Metsätalouden tulevaisuuden näkymiä varjostaa tällä hetkellä epävarmuus maassa puhjenneen kaarnakuoriaisepidemian vuoksi, mikä vaikeuttaa metsätalouden tulevien vuosien kehityksen ennakointia.

Kuva: Nature Conservation Agency of the Czech Republic

Tšekissä on harjoitettu metsänhoitoa yli 250 vuoden ajan. Kuten Suomessa, myös Tšekissä metsien käyttö on monipuolista ja niitä hyödynnetään teollisuuden lisäksi muun muassa virkistystarkoituksiin. Vuoden 2016 tilastojen mukaan Tšekin metsäalueen laajuus on noin 2,670 miljoonaa hehtaaria, mikä on kahdeksan kertaa pienempi kuin Suomen metsäalueen koko. Myös metsien omistajuusrakenne on erilainen kuin Suomessa, jossa valtaosa metsistä on yksityisessä omistuksessa. Tšekin metsistä 57 prosenttia on valtion omistuksessa, 17 prosenttia kunnilla ja vain 19 prosenttia yksityisessä omistuksessa.

Tšekin puustosta 73 prosenttia on havupuita ja loput 27 prosenttia lehtipuita.  Metsien kiertoaika on keskimäärin 110 vuotta. Puuston tilavuus Tšekissä on noin 696 miljoonaa kuutiometriä (259 m3/ha) ja tämänhetkinen lisäkasvu noin 22 miljoonaa kuutiometriä (8,6 m3/ha). Luvut ovat neljä kertaa matalampia verrattuna Suomen vastaaviin lukuihin.  Tšekin metsät tuottavatkin vain osan paikallisen teollisuuden tarvitsemasta raaka-aineesta.

Mekaaninen puunjalostus, paperiteollisuus ja biomassa

Tšekissä toimii useita sahalaitoksia, mukaan lukien kolme Stora Enson sahaa. Vuonna 2015 pyörösahauksen määrä oli 6900 kuutiometriä ja tuotetun sahatavaran määrä 4150 kuutiometriä. Maassa valmistetaan jonkin verran lastulevyä, mutta vanerin ja kuitulevyn tuotanto on hyvin vähäistä.

Vuonna 2015 paperi- ja selluteollisuus tuotti 449 tuhatta tonnia sellua, josta valtaosa, 445 tuhatta tonnia, oli kemiallista sellua. Sellun tuotantoon käytettiin kokonaisuudessaan 3669 kuutiometriä puuta vuonna 2015. Štětíssä sijaitsevan maan ainoan suuren paperitehtaan omistaa Mondi, minkä lisäksi Tšekissä toimii useita pieniä valmistajia. Muun muassa suomalainen ruokateollisuuden pakkausmateriaaleja valmistava Huhtamäki omistaa Tšekissä oman selluloosatehtaan.

Metsätalouden tuotteena syntyvää puuhaketta käytetään Tšekissä biomassan polttoon. Myös muita metsätalouden kasvituotteita voidaan hyödyntää esimerkiksi biokaasun ja biometaanin valmistukseen. Biomassa on tärkein uusiutuvan energianlähde Tšekissä ja sen kehittämiseen kohdennetaan voimavaroja. Puu toimii biomassasta tuotetun sähkön ja lämmön pääraaka-aineena.

Metsätalouden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Tšekissä

Suomalaiset teknologiavälittäjät ovat olleet aktiivisia Tšekissä sekä sahalaitossektorilla että sellu- ja paperiteollisuuden sektoreilla. Viimeisimmät tavarantoimitukset sisältävät muun muassa Valmetin ohjausjärjestelmiä ja Rauteen vanerin tuotantolinjoja. Valmet myös työllistää jonkin verran sahojen huoltohenkilökuntaa Mondin paperitehtaalla. Ostopalvelujen kautta voisikin mahdollisesti löytyä lisää potentiaalisia metsätaloussektorin liiketoimintamahdollisuuksia Tšekissä.

Metsistä saatavan biomassan keräämiseen tarvittaisiin vuoristoiseen ympäristöön soveltuvaa teknologiaa, joka edellyttää hyvin kapea-alaista erikoisosaamista. Biopolttoaineen keräämisen parissa ei toimi suuria yrityksiä, minkä vuoksi toiminta on jäänyt pienempien yhden miehen yritysten käsiin, jotka käyttävät ensisijaisesti maatalouskoneistoa.

Hakkuumäärien lasku ja kaarnakuoriaisepidemia varjostavat tulevaisuuden näkymiä

Tšekin maa-alasta valtaosa on maatalousmaata, ja metsät sijaitsevat lähinnä vuoristoisilla alueilla, mikä omalta osaltaan asettaa haasteita esimerkiksi hakkuissa käytettävälle koneistolle. Hakkuista saatavasta puutavarasta 60 prosenttia on pyöreää puutavaraa (tukkeja), 26 prosenttia paperipuuta ja haketta, ja loput 13 prosenttia polttopuuta. Vuonna 2015 raakapuuta kaadettiin yhteensä 16 miljoonaa kuutiometriä, josta 9 miljoonaa (m3) oli tukkeja, lähes 5 miljoonaa (m3) paperipuuta ja 2,3 miljoonaa (m3) polttopuuta.

Tšekissä avohakkuiden maksimirajoitus on 1 hehtaarin laajuinen alue. Talteen otetun materian osuus hakkuista on kasvanut viime vuosina verrattuna tavallisesta hakkuista saatavaan puun määrään. Vuonna 2015 puhdistushakkuiden osuus raakapuun hakkuista oli 50,4 prosenttia, mikä heikensi merkittävästi metsänhoitosuunnittelun olosuhteita. Tšekin metsien potentiaalinen hakkuumäärä onkin vain neljäsosa Suomen vastaavista luvuista. Vuosien 2045–2055 ennusteen mukaan kokonaishakkuiden määrä tulee laskemaan ja suurin tipahdus tapahtuu pyöreän puutavaran saatavuudessa.

Tällä hetkellä Tšekin metsätalouden näkymiä varjostaa lisäksi epävarmuus maassa puhjenneen kaarnakuoriaisepidemian vuoksi, mikä vaikeuttaa metsätalouden tulevien vuosien kehityksen ennakointia. Myös pääministeri Babis on nostanut asian esiin ja ehdottanut, että Tšekki voisi hyötyä Suomen lainsäädäntömallista, joka velvoittaa metsänomistajat kuljettamaan paitsi tukkipuu, myös tuulenkaadot pois metsistä heinäkuuhun mennessä. Vastaavaa lakia ei Tšekissä ole, minkä vuoksi kaarnakuoriaiset ovat päässeet leviämään ennätyksellisen laajasti ympäri maata. Epidemian lisäksi myös sään aikaansaamat tuhot kuten kovat tuulet vaikeuttavat metsätalouden kehityksen ennustamista, eikä epävarma tilanne ole suotuisa liiketoiminnan kannalta. Kaarnakuoriaisepidemian ja sään aikaansaamien tuhojen vuoksi on myös vaarana, että Tšekkiä uhkaa pula puusta tulevaisuudessa.

Tulosta

Päivitetty 13.12.2018


© Suomen suurlähetystö, Praha | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot